Rapicon Flyg 5% Nitro 4 liter
RAPICON-5A     
239 kr

                Köp antal


I lager : 36 st.

INGRIDIENSER:
Nitrometan 5%
Metanol 77%
Olja 18%

Observera! Skickas EJ!
Vi skickar ej bränsle då det är farligt gods. Vill du köpa bränsle, så är du välkommen att hämta din beställning i vår butik.

Med Rapicon modellbränsle så:
- minskas bildandet av sot i motorn.
- blir inställningen av motorn enkel oberoende av omgivningstemperatur.
- minskas ljudnivån.
- går motorn kallare på grund av en tunn oljefilm.
- får man en utmärkt tomgång.
- får man en stabil hög effekt.
- får man längre drifttid i förhållande till andra färdigblandade bränslen.
- Rapicon är designad för höga varvtal.
- Rapicon’s avancerade teknologi sörjer för ökat skydd mot slitage samt oxidation som kan framkomma vid höga temperaturer.
- Denna produkt skall endast användas som modell motor bränsle.
- Bränslet innehåller endast syntetisk olja.


VARNING:
- Explosionsfarligt vid uppvärmning.
- Mycket Brandfarligt
- Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
- Förpackningen förvaras väl tillsluten.
- Förvaras åtskilt från antändningskällor
- Rökning förbjuden
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar
- Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.
- Sörj för god ventilation

 


Typ Filnamn *
Finns inga dokument för produktenTillverkare

© GW Modellhobby AB, Org.nr. 556766-7398. Telefon 0500-60 00 88